Категория "Математика"


Категория на документа: Документи по Математика
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ''ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ'' Факултет по икономически и социални науки Специалност - Стопанско управление РЕФЕРАТ по Математика Тема: Приложение на матрици и системи линейни уравнения в икономиката изготвил: преподавател: Даниела Атанасова Дуралийска доц. д-р Емил Русев Факултетен номер:1308471001 Матрици и тяхното приложение Правоъгълна таблица от числа, реални или комплексни, подредени в m реда и n стълба, се нарича матрица от размерност mxn. Матриците се означават с главни л

Категория на документа: Документи по Математика
 Занятие 3.1. Дискретна вероятност. Основни понятия. Крайни вероятностни пространства. Условна вероятност. Вероятност на независими събития. Формула за пълната вероятност. Формула на Бейс. 1. Теория на вероятностите Теорията на вероятностите е математическа дисциплина, която се занимава с изследване закономерностите при случайните явления: случайни събития, случайни величини, техните свойства и операции над тях. Вероятността е числена характеристика на възможността за сбъдване на едно или друго

Категория на документа: Документи по Математика
 СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Питагорейската школа и учението за числата в нея. 2 2. Геометричната алгебра в школата на Питагор. 7 3. Геометричните знания в школата на Питагор 9 4. Изводи 11 1. Питагорейската школа и учението за числата в нея. Питагор е роден на о. Самос, близо до Йонийското крайбрежие. Точните дати на неговото рождение и неговата смърт не са известни, но по някои данни историците съдят, че той е роден около 58 г. пр. н. е. и е починал в 500 г. пр. н. е. Като младеж Питагор доста е пътешеств

Категория на документа: Документи по Математика
1. Множества. Въвеждаме понятието множество като съвкупност от елементи; елементите могат да бъдат протоелементи – всеки реален или измислен математически обект, който не е множество – или самите те могат да бъдат добре дефинирани множества; едно множество е добре дефинирано, ако се знае кои са елементите му, т.е. те са дефинирани преди това; нека М е множество; ще отбелязваме x  M, ако обектът x е елемент на M или x  M, ако x не е елемент на М; ако М е добре дефинирано множество, то за всеки

Яндекс.Метрика
92 92 100 100