Категория "Математика"


Категория на документа: Документи по Математика
 Тракийски университет - Стара Загора Педагогически факултет Издание: 1.0 Вид на документа: Оперативен документ № на документа: 7.5.1 _OD_1.2.11_PF В сила от: 14.09.2011 Име на документа Регламентирана ситуация по математика Страница: От 1 до 4 По дисциплина:Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в детската градина ТЕМА: Броене и сравняване до осем ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: ЕЛЕНА КОЛЕВСКА Спец. ПНУП 2 курс, фак. №293 ас.Богданова 2013г. СТАРА ЗАГОРА Образователна цел:Заподнав

Категория на документа: Документи по Математика
ДГ " Славейче" Наблюдение над ситуацията в първа група Образователно направление : математика Ядро : пространствени отношения, геометрични фигури, количествени отношения; Тема : По-голямо, по-малко Цел : 1. формиране на елементарни количествени представи и овладяването на умния за сравняване на конкретни количества. 2. Формиране на елементарни представи за умения за ориентиране в пространството (тримерното пространство - пред/ зад; под/над/ встрани) 3. Форамиране на елементарни представи за осн

Категория на документа: Документи по Математика
ПРИМЕРЕН ПЛАН КОНСПЕКТ НА СИТУАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТА ГРУПА ЯДРО: Геометрични фигури ТЕМА: Разпознаване и моделиране ЦЕЛ: Разпознаване и назоваване на геометрични фигури: кръг, триъгълник, квадрат, прaвоъгълник ПОДЦЕЛИ: 1. Откриване на фигури в несложни геометрични композиции. 2. Различаване и назоваване на елементите на фигури- триъгълник, квадрат, правоъгълник. 3. Сравняване на геометрични фигури по вид, големина, цвят- нагледна опора. 4. Възпроизвеждане на фигури от дадена фигура - овлад

Категория на документа: Документи по Математика
 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" Курсова работа по ,,Предаване на данни и компютърни комуникации '' Тема: ,,Оптимално кодиране '' Изготвили: Проверил: Шумен.2014г.Съдържание : Увод........................................................................ 3стр. 1.Оптимално кодиране-същност, основни понятия .............4стр. 2.Принципи и методи за построяване на оптимален код....... 6стр. 3.Метод за оптимално кодиране на Шенон-Фано................ 8стр.

Категория на документа: Документи по Математика
 1 Тема:Интеграл на Риман Дефиниция: Числото I се нарича определен интеграл на Риман от функцията f, върху интервал [a,b], ако (6) ∀ϵ>0,∃δ=δ(ϵ)>0:∀τ={xi}ni=0:δτ<δ,∀c={ci}ni=1:ci∈[xi−1,xi]⇒|στ(f,c)−I|<ϵ С колкото "по-тънки" правоъгълници покриваме функцията, толкова по-близко приближение ще получваме. Горната формула ни казва, че ако всички правоъгълници са безкрайно тънки(големината на разбиването клони към 0), то ще получим безкрайно точно приближение на функцията. Следната дефиниция е по-крат

Яндекс.Метрика
92 92 100 100