Категория "Математика"


Категория на документа: Документи по Математика
 ШУ "Епископ Константин Преславски" Факултет по математика и информатика КУРСОВА РАБОТА по дисциплина: Математика I част на тема: Анюитет. Същност на анюитета. Основен принцип на дългосрочните финансови операции. Срочни периодични влогове. Дългосрочни заеми. Изготивила: Проверила: Шумен, 2014 1. Същност на анюитета Дългосрочните финансови операции възникват, когато физическите и юридическите лица периодично, през определени интервали от време, влагат паричните си средства на влог в различни фин

Категория на документа: Документи по Математика
 СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ/ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ДЕТСКИ/НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ ТЕМА 10: МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ И ПОНЯТИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ С ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОР НА ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ СЪОБРАЗНО ВЪЗРАСТОВИТЕ И ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА СПЕЦИАЛИЗАНТ: Елена Иванова Декова-Атанасова / IV гр. , II поток / 2014 г. МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИ И ПОНЯТИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.РАЗРАБ

Категория на документа: Документи по Математика
6.2. ФАЗОВА ТРЕАКТОРИЯ НА НЕЛИНЕЙНА СИСТЕМА На Фиг.1. е представена структурна схема на нелинейна система. Тук нелинейното звено е f(x). Последователно на него са свързани две интегриращи звена. Диференциалното уравнение, което описва поведението на тази система е: [1] След полагане на [2] и заместване в [1] се получава: [3] Диференциалното уравнение на системата във фазовата равнина се получава като [3] се раздели на [2]. Резултатът е: [4] 1.Фазова треактория при нелинейност дължаща се на наси

Категория на документа: Документи по Математика
 Извличане на закономерности от данни чрез използване на логистична регресия - същност, предимства и недостатъци, приложения. КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА Data Mining Съдържание 1.Регресионен анализ ...............................................................................................3 2.Линейна регресия (LR)..........................................................................................4 3.Логистична регресия.................................................................

Категория на документа: Документи по Математика
 Русенски университет "Ангел Кънчев" Факултет: Природни науки и образование План - конспект По Педагогика на овладяване на елементарни математически представи Изготвил : Проверил: Факултетен номер: 116314 Специалност: ПНУП, 1 курс Русе 2012 План - конспект на обучаваща ситуация по математика за 2ра възрастова група (4- 5 годишни); Ядро: Количествени отношения ; Тема:Числата от 1 до 5; Цели: Формиране на елементарни представи за числата от 5; Образователно съдържание: - Запознаване с числото 5 ;

Яндекс.Метрика
92 92 100 100