Категория "Математика"


Категория на документа: Документи по Математика
АНАЛИЗ НА СТАТИЯ Геометричните знания при подготовката за училище Митка Тодорова, ЦДГ " Биляна", Ямбол сп." Предучилищно възпитание", 2007, № 6 Запознавайки се с изложението на статията на Митка Тодорова, публикувана в сп. "Предучилищно възпитание", научаваме, че авторката цели да насочи вниманието ни към процеса на формиране на математическата подготовка за училище, използвайки усвоените геометрични знания от децата през предучилищния период. Опирайки се на различни становища и изследвания на

Категория на документа: Документи по Математика
 Въпрос № 1 Функции . Класификация на различните видове функции. Ще считаме , че на читателя е известно понятието променлива . Ако е даден един начин , чрез който на всяко едно значение на една променлива , наречена независима променлива съответства едно или няколко значения на една друга величина , то казваме , че между тези величини съществува функционална зависимост и , че втората величина е зависи или е функция на независимата променлива . Функцията е също променлива и се нарича още функцио

Категория на документа: Документи по Математика
Анюитет. Същност на анюитета. Дългосрочни финансови операции възникват, когато периодично се влагат средства на влог или когато се получават кредити, които се изплащат на части обикновено през равни интервали от време. Получаването и погасяването на дългосрочен кредит може да се представи във вид на редица от плащания и постъпления. Такъв ред се нарича платежен поток. Платежен поток, на който членовете са положителни величини и интервалите от време постоянни, се нарича анюитет. Определение: Аню

Категория на документа: Документи по Математика
Тема: Общи въпроси на Методиката за формиране на елментарни математически представи 1. Предмет, обект, цели и задачи 2. Връзки на МФЕМП с други науки 3. Източници на методиката 4. Методи 5. Значение 6. Методически похвати 7. Дидактични средства *От конспекта това са въпроси 1,2,5,6 I. Предмета е да проучва законите и закономерностите на процеса на педагогическо взаимодействие по математика у децата от 3 до 7 годишна възраст. Специфичния характер на предмета се изразява в това от една страна на

Категория на документа: Документи по Математика
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" КУРСОВА РАБОТА ДИСЦИПЛИНА: Математика I част ТЕМА: Анюитет Изготвил: Проверил: ............................... ............................ спец. Икономика, I курс доц. д-р Р. Енчева гр. Шумен 2014г. 1. Същност на анюитета Дългосрочните финансови операции възникват, когато физическите и юридическите лица периодично, през определени интервали от време влагат паричните си средства на влог в различни финансови институти. Те възникват и когато фи

Яндекс.Метрика
92 92 100 100