Категория "Математика"


Категория на документа: Документи по Математика
ПУ "Паисий Хилендарски" Факултет по икономически и социални науки Реферат Група Б По дисциплина: "Рефлексия в управлението" Изготвил: Таня Тръндева Арабаджиева, фак.№ 1108331057 Специалност: Макроикономика, II курс Форма на обучение:редовно 05.05.2013г. Съдържание: 1. Вниманието 2. Ерих Фром 3. Общуването 4. Слухът и мениджърът 5. Групата и нейните особености 1.Вниманието Вниманието е особено състояние на личността,което се изразява в способност да насочваме психичната си дейност към важни за н

Категория на документа: Документи по Математика
Теорема на пресечните точки и принцип на минималната диференциация Вилхелм Лаунхард (Wilhelm Launhardt) живее и работи в Германия в края на ХІХ в. Много западноевропейски учени го приемат за основателят на математическия икономикс /.../1. Неговата най-значителна разработка е публикуваният през 1885г. труд "Математически основи на икономикса" ("Mathematische Begründung der Volkswirtschaftslehre"). Лаунхард посвещава голяма част от трудовете си на проблемите от икономиката на труда, публичните фи

Категория на документа: Документи по Математика
§1. Задачи от комплексни числа и полиноми Съдържание 1. Задаване на комплексни числа 2. Действия с комплексни числа 3. Действия с полиноми 4. Каноничен вид на полином ТЕОРИЯ Комплексно число, зададено в алгебричен вид, се нарича числото , където и са реални числа, а е имагинерната единица, за която . Числото се нарича реална част на , а се нарича имагинерна част на и е се означават съответно с и .Числото се нарича комплексно спрегнато на . Ако и са две комплексни числа, то те могат да се събира

Категория на документа: Документи по Математика
СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, СДК-НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА РЕФЕРАТ по дидактика на математиката Възложил: Доц. д-р Маргарита Върбанова Изготвил: Гергана Николова Гергова Подпис: ................................. София Януари, 2014г. I част Анализ НВО - 2012г., 2013г. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2012 г. В първата задача се проверяват знанията на ученика за позиционния принцип за записване на числата, с бройните единици: единица, десетица, стоти

Категория на документа: Документи по Математика
РУ "Ангел Кънчев" Факултет "Природни науки и образование" План-конспект на ситуация по МОМ за втори клас на тема : "Деление с 2" Изготвил: Тема : Деление с 2 Математика за 2 клас - З. Новакова , "Просвета" София Вид на урока : За усвояване на таблично деление с 2 Цели : - Извършва таблично деление с 2 - Съставя текстови задачи по рисунка от деление с 2 - Намира обиколка на правоъгълник Ход на урока: 1. Пресметни и запиши : 5 . 2 = _ _ 7 . 2 = _ _ 9 . 3 = _ _ 2 . 5 = _ _ 2 . 7 = _ _ 3 . 9 = _ _

Яндекс.Метрика
92 92 100 100