Категория "Математика"


Категория на документа: Документи по Математика
Понятие за математически модел и моделиране Въведение В своето историческо развитие математиката винаги е била тясно свързана с нейното практическо приложение. Още в древността се появява нуждата от развитие на дадени математически методи, за да се решат възникнали практически задачи. Например, след природни бедствия (разливане на реки и др.) са били заличавани границите на земите, които хората са обработвали и те е трябвало да намерят съответните форми и размери така, че да бъде възстановена с

Категория на документа: Документи по Математика
ТЕМА 2/6. Приложение на общите комбинаторни методи за решение на известни комбинаторни задачи Аудиторно упражнение Някои интересни задачи, допускащи решение чрез метода на изчерпващото търсене или негови модификации са следните: 1. Задача за щастливите билети. Даден билет е щастлив, ако сумата от първите три цифри на шестцифрения му номер му съвпада със сумата на последните три. Да се намерят номерата на всички щастливи билети. *Потенциалните решения са шестцифрените числа. Генерираме ги послед

Категория на документа: Документи по Математика
 ТЕМА 1 Особености на учебния предмет "Математика" Съдържанието е съобразено с възрастовите особености на децата и има достъпен и развиващ характер. То е мобилна и икономична основа за по-нататъчно обучение. Знанията се излагат чрез примери на теоретикомножествена основа (в неявен вид) без доказателство. Учениците трябва да се учат да убеждават и да получават едни резултати от други на базата на разсъждения. Учебният предмет "Математика" в началните класове има комплексен характер. Интегрира ар

Категория на документа: Документи по Математика
ТЕМА 6 Т- разпределение на стюдент Т-разпределението на стюдент е разпределение на невероятностите на непрекъснатата случйна величина Т с непрекъсната форма ню. Величината на ню е цяло положително число за броя на степените на свободата. Реализация на случайната непрекъсната величина Т със значенията на х. Функцията на плътността на вероятностите е камбанообразна. Тя зависи само от броя на степените на свобода. Статистическата теория Т - разпределението на стюдент се използва при проверка на ст

Категория на документа: Документи по Математика
 Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" Реферат На тема: Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас. Ядро геометрични фигури. Подготвил: Проверил: Подготовката на децата от детска градина за училище не трябва да се разглежда самостоятелно и изолирано. Приемствеността между ДГ и училището е само един етап от подготовката на децата за училище и се разглежда по отношение на: целта и задачите, учебното съдържание, принципи, методи и похвати на обучение и прил

Яндекс.Метрика
92 92 100 100