Категория "Математика"


Категория на документа: Документи по Математика
 Уравнение на права в R2, права и равнина в R3 Въведение В този и следващия параграф ще се спрем накратко на някои основни задачи, които се решават в т.нар. аналитична геометрия. В нея за геометричните обекти: права; равнина; крива и повърхнина се извеждат алгебрични уравнения, които се удовлетворяват от координатите на произволна тяхна точка. По този начин решаването на геометрични задачи се свежда до решаването на алгебрични уравнения, системи и др. Отначало ще разгледаме някои основни видове

Категория на документа: Документи по Математика
I5.ЦЕНТРАЛНИ ПРОСТИ АЛГЕБРИ. ТЕОРЕМА НА НЬОТЕР-СКОЛЕМ.ГРУПА НА БРАУЕР. ТЕОРЕМА НА ВЕДЕБЪРН ЗА КРАЙНИТЕ ТЕЛА. ТЕОРЕМА НА ФРОБЕНИС ЗА РЕАЛНИ АЛГЕБРИ С ДЕЛЕНЕ. Определение 1 - Нека (A,+,.) е пръстен, а Р- поле. Ако А е линейно пространство над Р относно '+' и '.' на елементи от Р и имаме .:АxAA: (ab)=(a)b=a(b), , то А наричаме линейна алгебранад полето Р. Определение 1' - Нека A е произволно множество и Р е поле. В множеството А въвеждаме операциите '+' и '.' и съпоставяме елемент . Ще казваме,

Категория на документа: Документи по Математика
АНАЛИЗ НА ВХОДНИТЕ НИВА ЗА 2011/2012 г. Входните нива се правят в началото на учебната година в рамките на един месец. Целта на самостоятелната работа по учебните предмети е да се установи степента на усвоеният материал от предходната година, като се направи статистика на грешките - като брой грешки и като тип грешки. По този начин се цели да се изясни къде учениците се затрудняват най-много, за да се наблегне точно върху тези пропуски при началния преговор. При анализа на входното ниво се изис

Категория на документа: Документи по Математика
План - конспект по Математика 1-ва група Образователно направление - "Математика" Образователно ядро -" Количествени отношения" Тема - "Едно и много" Цели - Формиране на конкретни представи за количество от един обект и количества с много обекти Задачи - Разпознава количества с един обект и количества с много обекти Ход: У: Здравейте, деца!Слънцето грее на небето.( закача се Слънце на дъската, докато се говори). Дърветата полюшкват своите корони( закачат се две дървета с корони- листа, които се

Категория на документа: Документи по Математика
 ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ - "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА" По Методика на обучението по математика На тема Равнобедрен триъгълник Студент: Халиде Севимова Исуфова Ръководител: Доц. д-р Е. Великова Ф. № 106127 Ас.Р.Василева Група: 49б Катедра "Алгебра и Геометрия" I. Тема: "Равнобедрен триъгълник" II. Вид на урока:Урок за нови знания III. Място на урока от системата уроци:Логическа връзка със знания от предходните уроци от раздела "Еднакви триъгълници" IV. Цели: 1.Образовате

Яндекс.Метрика
92 92 100 100