Рефлексия в управлението


Категория на документа: МатематикаПри слухът и мълвата действа механизмът на социалното сравняване.Лишени от възможността да проверяват истинноста на информацията, хората се доверяват на околните, действа механизмът на заразяването, силен конформизъм и подражание.Различните хора реагират различно на слуха, жените се подават по-лесно отколкото мъжете.

Според някои изследователи хората изпълняват различни роли спрямо слуха:лидер на мненията- дава тълкуване на събитията; апостоли- идентифицират се напълно със слуха и убеждават другите;инициатор- субект за който слухът е от жизнено важно значение;рекуператори-тези, които се възползват от слуха;вярващи- основната среда на слуха;флиртуващи- не вярва на слуха, но му се наслаждава;пасивни- не са напълно убедени и разпитват за повече информация;съпротивляващи се-дават отпор.

Слуховете биват различни категории в зависимост о емоцията в тях: Мълвата страх-на основата на колективна опасност;мълвата надежда- доверчиво приемане на най-невероятните твърдения щом отговарят на въжделенията на масите;мълвата отмъщение- на основата афекта на гняв,, омраза.

Функции на слуха

Функциите които има слухът са информационната, осведомява за неща, за които няма никакви или почти никакви сведения.Той е колективно решение в което нормата възниква, за да координира действията на индивидуалните членове, също така той внася и структура в мисленето. Интегрираща функция-обединява хората, около едно общо мнение. Развлекателна стойност има слухът- общуването между хората с пикантни истории, поддържа разговора на различни теми.Престижна функция - информираност на индивида, по желан за събеседник.Разтоварваща функция- в слуха се намират проекция на напрежението, фрустрацията, потиснато състояние, отдушник на всичко това.

Друго свойство на слуха е, че той регенерира, затихва на едно място , появява се на друго и после пак на старото място.При динамичната модификация на слуха той проявява три посоки: 1та съкращава се, става сбит и разбираем,2та-изостря се,засилват се някой подробности,3то асимилира се, съобщението придобива добре изграден, единен сценарий.Така придобива икономична форма, която го защитава от забравяне. Друго свойство е повторяемостта.

Структурата на слуха започва с стратификацията, зад обикновената новина винаги има някакъв план, който хора даже не го осъзнават.На второ място идва халюцинаторния елемент, на трето е изграждане на неотдавнашната история на групата, в която се разпространяват слуховете, страхове, предразсъдъци и т.н.На 4то място са изтласкани заради своята аморалност или по друга причина въжделения, които заобикалят цензурата и се проявяват чрез символи.На 5то архаичното магическо мислене, което се преплита с модерното, когато човек изпадне в безизходица и само магията му остане.На последно място, но не и по значение е моралното в слуха, почти всеки слух носи елемент на поука.

Много автори смятат че отношението,което имаме за даден обект зависи от това с каква информация го асоциираме, слуховете ни въздействат, защото мислим за тях , а не защото им вярваме.

Мениджърът

За правилното протичане на дейността в една организация ключово значение има личността, която я ръководи. Личността на ръководителя съчетава у себе си разнообразие от индивидуални характеристики, от които зависи успеха на фирмата.Ръководителят трябва да търси и намира проблемите във фирмата и чрез подходяща стратегия да ги разрешава.

Мениджърът е личността, която ръководи фирмата.Ръководството се изразява в управление на хора, за да се постигнат предварително поставените цели на дадена организация.Мениджърът, като ръководител на организацията извършва някои добре познати основни управленски функции:

* Избор на цели и целеполагане.
* Планиране на дейностите на хората от организацията.
* Организиране на хората за успешно осъществяване на дейностите.
* Контрол и оценка върху работата им.

Ефектът от ръководната дейност на мениджъра се свързва с умението му да вижда и решава проблемите, да набелязва целите и пътищата, начините и средствата чрез които тези цели ще се постигнат.Това съответно изисква компетентност при очертаване стратегията и тактиката на фирмата, съчетани с творческо въображение и интуиция.Творческия характер в ръководната дейност на мениджъра предполага способност за търсене на нови оригинални решения във всяка ситуация, обосноваване на тези решения, способност да убедиш другите в тяхната ефективност.

Дейността на ръководителя е свързана с изпълнението на различни социални роли.Основната му такава е да ръководи формалната структура на организацията, т.е. точно съчетаване на длъжностните роли в йерархията. Същевременно обаче той изпълнява и неформални роли свързани с взаимоотношенията с хората.

Анализирайки дейността на мениджъра, стигаме до проблема за неговите индивидуални личностни характеристики и необходимостта от самопознание. Едва ли някой ще оспори тезата, че за да може да управлява поведението на другите хора, да подбира най-подходящите стратегии, да може да води дейността в организацията умело към постигане на целите й, той трябва да осъзнае най-напред своите лични, индивидуални умения, качества и особеностите на психичните си процеси.Вътрешният свят на личността и самоосъзнаването на своето Аз оказват влияние върху поведението на мениджъра, свързват се със самоооценката и увереността.

Дефинирането на личността е интересен въпрос в съвременната психология и си струва да разсъждаваме по-задълбочено върху него. Небезизвестният Зигмунд Фройд я представя като формирана от 3 части: То , Аз и Свръх аз.

* То са биологични импулси и подбуди, формиращи желанията и впечатленията.
* Аз е израз на разумното поведение, подчинен на принципа на реалността.
* Свръх аз включва морални ценности, норми, изискванията на обществото към индивида и кара Аз да се подчини на тези изисквания.

При разглеждане мисленето на ръководителя важно място заемат качествата на индивидуалния му мисловен процес.Тези от тях с особено значение за ръководната дейност са: самостоятелност, бързина, гъвкавост, дълбочина, критичност, иновативност. Чувството на самостоятелност мениджърът действа добре, когато е свободен в избора на действия, има възможност да работи така, както сметне за необходимо. Друго качество свързано със самостоятелността на мисленето е риска способността да се преценява кой риск е разумен и премерен. Добре е също да се спрем на ролята на активността, на необходимостта от логическо мислене. Мисленето на мениджъра трябва да се отличава с анализ и разбиране на ситуацията. Мисловният анализ се отнася и до финансовото състояние на фирмата, отчета и контрола и вземането на решения.

Ръководни знания и умения:

Необходими умения на мениджъра са:

* Умения за ръководене
* Умения за планиране и организиране
* Умения за общуване
* Междуличностни умения
* Умения за обучениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рефлексия в управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.