Равнобедрен триъгълник


Категория на документа: МатематикаФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ - "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

По
Методика на обучението по математика
На тема

Равнобедрен триъгълник

Студент: Халиде Севимова Исуфова
Ръководител: Доц. д-р Е. Великова

Ф. № 106127

Ас.Р.Василева
Група: 49б
Катедра "Алгебра и Геометрия"


I. Тема: "Равнобедрен триъгълник"
II. Вид на урока:Урок за нови знания
III. Място на урока от системата уроци:Логическа връзка със знания от предходните уроци от раздела "Еднакви триъгълници"
IV. Цели:

1.Образователни
* Учениците да се научат да разпознават триъгълниците.
* Да умеят да откриват видовете триъгълници в различни геометрични ситуации , да ги доказват и използват свойствата им.
* Да умеят да построяват триъгълници, описани в построителни задачи.
* Обогатяване на методи за разсъждение.

2.Дидактически
Използвайки разнообразни задачи и методи ние трябва да създадем у учениците интерес към дадения учебен предмет.Тази цел може да се постигне чрез софтуерния продукт Geogebra, който позволява създаването на динамични графики с текстове във формат HTML. Този продукт предлага реализиране на интерактивното обучение. Това обучение дава по-голяма възможност на учещите да се концентрират изцяло върху учебния процес и преподавателя, а не върху преписването на информация от дъската, както е с обикновените дъски. Според специалистите, подобен род иновативно обучение, увеличава посещаемостта в класовете и ангажира самите ученици в по-активното усвояване на преподавания материал. Работата с интерактивна бяла дъската не е толкова сложен процес и не изисква специфични технологични познания, а и предимствата, които предоставя са много повече в сравнение с тези на обикновената дъска. Това прави интерактивната дъска подходяща за използване в преподаването на всеки един предмет.

3.Възпитателни - Урокът развива логическото мислене, подвижността и гъвкавостта при мисленето, вниманието и способността да се прилагат стари знания в нови и в по-сложни условия, да се създадат определени умения и навици.

4.Нагледни средства и учебни пособия - Интерактивна бяла дъска,проектор и др. Да се правят верни и естетически издържани чертежи

V.Ход на урока:

1. Проверка на домашната работа. Въпроси по домашната работа.
2. Записване темата на урока на дъската.
3. Изследване на чертежите на интерактивна дъска.
4. Записване условието на задачата за упражнение, обсъждане на варианти за решаване на задачата, изкарване на ученик на дъската, да начертае на Geogebra чертежа и записваме решението. Така постъпваме при всички следващи задачи.
5.Отговаряне на въпросите на учениците, ако има такива.
6.Поставяне на домашна работа

Днес ще се запознаем с Равнобедрен триъгълник,ще разгледаме основните свойства на триъгълника и ще се опитаме по отделно да докажем тези свойства.За целта съм предвидила този час да ви демонстрирам как чрез даден софтуер можем да начертаем равнобедрен триъгълник без да ни са нужни необходимите чертожни инструменти.
Запишете заглавие:

"Равнобедрен триъгълник"
Първо искам да си припомним какво беше триъгълник?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Равнобедрен триъгълник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.