Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас


Категория на документа: Математика


 Пловдивски университет

" Паисий Хилендарски"

Реферат

На тема:

Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас.
Ядро геометрични фигури.

Подготвил: Проверил:

Подготовката на децата от детска градина за училище не трябва да се разглежда самостоятелно и изолирано. Приемствеността между ДГ и училището е само един етап от подготовката на децата за училище и се разглежда по отношение на: целта и задачите, учебното съдържание, принципи, методи и похвати на обучение и приложението на определена методика за обучение и възпитание.

Приемствеността трябва да се осъзнава като вътрешна, органическа връзка на физическо, интелектуално, нравствено, емоционално волево развитие, т.е. вътрешна подготовка на децата от ДГ , формиране на елементарни математически представи и понятия към усвояване на системата от математически знания в първи клас.

Готовността за обучение в училище предполага наличие на интерес към получените знания, развитие на качествата, самостоятелност, активност, инициатидност, отговорност при изпълнение на поставените задачи.

Математическите знания, които трябва да владеят децата, които постъпват в училище, трябва да предполагат необходимостта от развитие на умението да се усвоява по-нататък системата от знания за безкрайния ред на естествените числа и операциите с тях, знания за геометричните фигури, мерки и именувани числа.

Учебното съдържание по математика за подготвителната група е съобразено с изискванията за подготовка на децата за резултатно обучение по математика в първи клас. Образователно направление:
"Математика"

Обучението по математика в предучилищна възраст води до придобиването на първоначални представи за количествените, пространствените и времевите отношения на обектите от заобикалящия детето свят, развива мисленето и паметта и съдейства за повишаване на готовността за училище.

Ядро "Количествени отношения"

Определя броя на обектите (до десет) в едно множество.
Определя поредното място на обект в редица (по-малка или равна на десет). Брои до десет. Посочва първия и всеки пореден обект в дадена редица (до десет). Сравнява броя на обектите (до десет) в две множества, като използва отношенията "повече", "по-малко" или "толкова, колкото".
Изравнява броя на обектите в две множества чрез добавяне/отнемане.
Възприема събирането като прибавяне/обединение. Възприема изваждането като отнемане/част от цяло. Кодира количествени характеристики със символи.

Ядро "Измерване"

Различава и назовава пространствените измерения на обектите (дължина, широчина и височина) и използва съответните термини.
Измерва обекти по дължина, широчина, височина, тегло и обем с единица мярка. Сравнява обекти по дължина, височина и широчина.
Използва специфични практически похвати за сравняване по дължина, височина, широчина, обем и маса.

Ядро "Пространствени отношения"

Определя пространствени отношения. Определя взаимното разположение на обекти. Определя посоки. Определя собственото си място в пространството. Намира предмет в рамките на определено пространство по указание. Описва пространственото разположение на един или два предмета. Възприема и създава модели за ориентиране в основните посоки (движение на предмети, лабиринти, квадратни мрежи, план-схеми).
Представя пространствени отношения със символи.

Ядро "Времеви отношения"

Разпознава и назовава основни части на денонощието (ден и нощ; сутрин, обяд, вечер). Познава редуването на три денонощия (вчера, днес, утре). Назовава и подрежда дни на седмицата, сезоните.
Възприема уреди за измерване на време (ръчни, стенни часовници).
Посочва върху модели на картинен календар сезони, месец, седмица, ден.
Възприема и пресъздава времеви отношения чрез картини и схематични модели (часовници и календари).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.