Особености на учебния предмет "Математика"


Категория на документа: МатематикаПойа отделя четири основни етапа при решаването на една задача:

Първи етап. Разбиране на задачата - Учениците трябва да осмислят проблемната ситуация, описана в задачата, да разберат условието на задачата и нейното изискване. За разбиране на задачата спомага моделирането чрез реални обекти, рисунки, схеми, чертежи, съкратеният запис.

Втори етап. Съставяне план на решението

Ако текстовата задача е проста, то търсенето на решението й се свежда до определяне на необходимото аритметично действие въз основа на зависимостта между даденото и търсеното.

Ако текстовата задача е съставна, разсъжденията могат да тръгнат от числовите данни към въпроса на задачата или от въпроса на задачата към числовите данни.

Трети етап. Изпълнение на плана на решение, формулиране на отговора на задачата

Ако текстовата задача е проста, то изпълнението на плана на решение се свежда до извършване на определеното аритметично действие. Учениците трябва да се приучат да формулират отговора на задачата. Учениците трябва да осмислят, че решението на текстовата задача не е завършено, ако отговорът не се именува, т.е. ако не се отговори на въпроса на задачата.

Четвърти етап. Оглеждане на решението на задачата

Необходимо е учителят да приучи учениците да оглеждат полученото решение, да се опитват да проверят резултата, хода на разсъжденията си, да мислят дали могат да решат задачата по друг начин и да избират по-рационалния, т.е. по-лесния за изпълнение.
Насоки за усъвършенстване на обучението на учениците в решаване на текстови задачи

1. С цел да се осмислят текстовите задачи за намиране на число, по-голямо или по-малко с няколко единици или няколко пъти от дадено число, и на текстовите задачи от различно или кратно сравняване е уместно да се разглеждат и сравняват задачи по двойки, като се изисква от учениците да откриват и двата въпроса, които водят до едно и също решение.

2. С цел да се изградят у учениците знания за текстовите задачи може да се изисква от тях следното:

а) Да поставят въпроси или изменят даден въпрос към текста, за да се получи текстова задача.

б) Да попълват липсващи числени данни или словосъчетания (или да зачеркват излишни данни), за да се получи текстова задача, която да има дадено решение.

в) Да избират от представени няколко плана този, който е план на решението на дадена задача. Може също да се изисква от няколко верни решения на задачата да се избере най-рационалното.

3. Във връзка с диференцирания подход при обучението решаване на текстови задачи е целесъобразно да се осигуряват серии от задачи и описания на решаването им както и съдържанието на сократови диалози.

4. Съставянето на текстови задачи от учениците е творческа дейност, която съдейства за развитие на мисленето им. От учениците може да се изисква да съставят текстови задачи: на основата на практически действия, по рисунка, схема, чертеж, по посочено аритметично действие, по даден числов израз, който е решение на задачата и т.н.

5. В стремежа да се съчетае рационалното и емоционалното е подходящо да се използват текстовите задачи (с игрови елементи), които имат ясно изразен познавателен характер.

6. Основния проблем на дидактиката за ограничаване на съдържанието може да се реализира чрез използване на по-малък брой текстови задачи, но с добре разбити задачи-компоненти, които са подходящо аранжирани по възраст.

ТЕМА12
Доцимологията е наука , която изяснява системата и формите на изпитването , начините на оценяване на знанията. Съществуват външно и вътрешно оценяване. При външното се оценява усвоеното като факти , събития и отношения , а при вътрешното - самооценката на учениците и оценката на учителите в оперативен , непрекъснат план.
Функции на оценката : Гносиологична , дидактическа , контролно - осведомителна , възпитателна , диагностична и прогностична , регулираща , стимулираща и формираща.
Видове контрол :Предварителен - провежда се в началото на учебната година , за да се провери готовността на учениците да пристъпят към усвояване на нов учебен материал.Текущ контрол - провежда се през целия ход на учебния процес. Чрез него се установява как са усвоени отделни теми , как се формират понятия и какви пропуски се срещат при усвояване на учебния материал.Заключителна - провежда се в края на раздел , срок , учебна година , в зависимост от основната дидактическа задача.
Форми и методи за изпитване и оценяване:Устно изпитване и оценяване,Писмено изпитване и оценяване,Тестове с алтернативен отговор , с множествен избор на отговора , за довършване или допълване,Практическо изпитване,Графично изпитване
Видове оценки:Оценъчни бележки - постоянна съставна част от обучението. Израз са на учебните постижения на учениците.Бални скали - буквена система , словесен израз.Цифрова бална система. Система "минава - остава".
Изисквания към оценката: оценката трябва да бъде обективна , да има диференциран характер , да е ясна за ученика , да е мотивираща , да не се използва като средство за наказание и да е справедлива.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на учебния предмет "Математика" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.