Особености на учебния предмет "Математика"


Категория на документа: Математика


3. клас. В началния преговор се употребява терминът геометрични фигури, учениците ги откриват и ги чертаят в квадратна мрежа. Последователно се изучават: лъч, ъгъл (връх, рамене), прав ъгъл, правоъгълник, квадрат, чертане на прав ъгъл в квадратна мрежа, видове триъгълници според ъглите и според страните.

Описанията на общите признаци от съдържанията на понятията далеч надхвърлят обобщената представа за тях. Те са разширени определения, които се доближават до формално логически определения, използвани в системния курс по математика. Подредбата на задачите в учебниците съответства в голяма степен на етапите на формиране на едно понятие, описани в глава 3, част 3.4. В неявен вид е заложено отношението род-вид при изучаване на правоъгълник и квадрат. В задачите се използва въпросът "Колко от правоъгълниците са квадрати?".

4. клас. В началния преговор акцентът се поставя върху определяне вида на триъгълници според ъглите и страните, обиколка на триъгълник и правоъгълник.

Геометричните знания подходящо се интегрират с аритметичните, като например мерните единици за лице, начинът за намиране на лица се въвеждат след изучаване на действието умножение с едноцифрено число.

В четвърти клас се изучават понятията окръжност, кръг, център и радиус на окръжност. Чрез измерване се установява, че разстоянието от една точка до няколко точки от крива затворена линия (начертана близо около кръг) е едно и също. Тази крива се нарича окръжност. Кръг - това е частта, която е ограничена от окръжността.

Учениците откриват окръжности, измерват радиуси, чертаят окръжност по шаблони.

В учебника на Богданова и др. [Богданова 2009] е включено разширено определение, което е много близо до формалнологическо определение.

В учебника на Новакова и др. [Новакова 2009] се въвежда термин, като разширено определение не се дава. Центърът на окръжността се получава, като веднъж и още веднъж се прегъва кръг. Чертае се окръжност с пергел по даден радиус, което не се изисква от учебната програма.

Формирането на понятието окръжност в голяма степен съответства на етапите на конкретно-индуктивния подход, описан в глава 3, част 3.4. Преобладават практически дейности: описване на крива затворена линия около кръг; измерват се разстояния от центъра на окръжност до точки от нея; оцветяват частта от чертожния лист, ограничена от окръжност. Осмисля се терминът окръжност - 'около кръга'.

Учениците измерват ъгли с мярка малко ъгълче, получено по определен начин. Измерват и чертаят ъгъл чрез транспортир (ъгломер). Запознават се с мерните единици за лице и лице на правоъгълник. Разбират (на интуитивно равнище), че всяка от фигурите, които се разглеждат, "заема" определено място върху чертожния лист и че лицето й е броят на квадратните мерни единици, от които тя "се състои". Съпоставя се понятието лице на правоъгълник с понятието обиколка на правоъгълник.

ТЕМА 11
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ !!!

Текстовата задача е формулиран с думи въпрос, отговорът на който може да бъде получен с помощта на аритметични действия.

Текстовата задача е словесно описание на житейска ситуация с изискване да се даде количествена характеристика на някакъв компонент на тази ситуация, да се определи отношение между нейни компоненти. Текстовата задача се състои от две части: условие и изискване. Условието включва данни за обекти и величини, характеризиращи обектите, за мерки на тези величини, за отношение между тях. То съдържа числени данни, както и указания за връзката между тях и числото, което се търси, като тези указания не са пряко разкрити, те са заложени косвено. Изискването определя какво се търси в задачата, като може да е дадено във въпросителна или повелителна форма. Текстова задача е задача, при която знаковият модел на проблемната ситуация е зададен словесно. Последователността от операции и разсъждения с включените в текстовите задачи числа, отношения, чрез която се достига до търсеното, се нарича решение на задачата, а процесът, чрез който се намира решението, се нарича решаване на текстовата задача.

Текстовите задачи според броя на пресмятанията, с които се решават, биват прости и съставни. Простите текстови задачи се решават с едно пресмятане. Съставните текстови задачи се решават с две и повече пресмятания.

Простите текстови задачи са разделени на три основни групи:

1. Текстови задачи, които разкриват смисъла на действията събиране, изваждане, умножение и деление

2. Текстови задачи, които разкриват съотношения между числата. Към тях спадат:

а) Текстови задачи за намиране на число, по-голямо или по-малко с няколко единици или няколко пъти от дадено число.

б) Текстови задачи от различно или кратко сравняване

3. Текстови задачи, които разкриват връзките между компонентите и резултатите при четирите аритметични действия

Рожие дели текстовите задачи на четири основни групи:

1. Текстови задачи, "обличащи" действията. Тези задачи се базират върху едно аритметично действие, върху една формула.

2. "Затворени" задачи. Решението на тези задачи не следва непосредствено, не изисква само едно пресмятане или използване на една формула. Всички необходими числени данни се съдържат в условието на задачите, отговорът е строго определен от наличните данни, той е единствен.

3. "Отворени" задачи. Децата трябва да търсят сами всички или някои числени данни. Задачата допуска различни отговори, поставя се въпросът за оптимално решение на проблема. Учениците имат свобода да преценяват една или друга възможност, което отговаря на всекидневната реалност.

4. "Полуотворени" задачи. Учениците или търсят числени данни, като отговорът на задачата е единствен, или задачата допуска различни отговори, като всички числени стойности са дадени.
Етапи при решаване на текстови задачи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на учебния предмет "Математика" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.