Особености на учебния предмет "Математика"


Категория на документа: МатематикаНеобходима е актуализация на алгоритмите до и допълване от гледна точка на новите бройни единици. Всъщност начина за събиране и изваждане е един и същ.

Материалът за умножение и деление се изучава в следната система:
- умножение и деление с едноцифрени числа;
- умножение и деление с , , и т.н.;
- умножение и деление с , , , ..., , , , ..., и т.н.;

- умножение с двуцифрено и деление с двуцифрено число.

Важен момент е проблематизирането на учебното съдържание чрез използване на аналогията и обобщенито при усвояване на понятието "бройна единица", "десетична структура на число" и алгоритмите на четирите аритметични действия.

При усвояване на числата до в достатъчна степен могат да се откроят важни компоненти на умението да се решават задачи. Например обосноваване и разсъждаване във формата "ако, то", аналогия и обобщаване. Те са заложени имплицитно в структурата на учебното съдържание, но са достатъчно добре откроени и вербализирани.

ТЕМА 7

Мет. за запознаване с действията умножение и деление- таблично умножение и деление.

Таблично умножение и деление. Изграждането на понятие за операциите умножение и деление е сложен процес. С усвояването на таблично умножение и деление се поставя начало на този процес.

Умножение на едноцифрено с едноцифрено число, когато произведението е едноцифрено или двуцифрено число се нарича таблично умножение (изключение умножение с 10).

Знанията и уменията, които трябва да придобият учениците за умножение и деление- таблично умножение и деление са:
-да добият обща представа за операциите умножение и деление;
-да долавят връзка, която съществува м/у операциите умн.и деление от друга страна;
Да усвоят начина на записване на всяко от тях и наименованията на компонентите им;
-да осъзнаят принципа на изграждане на таблицата за умножение, респективно за деление;
-да усвоят разместително св-во на умножението;
-да усвоят частните случаи от умножение и деление (1.а,0.а,0:а), както и невъзможността за деление с 0;
-да усвоят правилата за решение на някои елементарни уравнения в рамките на таблично умножение и деление (х.а=b, х:а=b, а:х=b)]
-да се изградят изчислитлни умения и навици за извършване на четирите аритметични действия;
-да се систематизират таблиците за умн. и деление, да се заучат резултатите от тях наизуст;

В развитието на математическото образование са се формирали три подхода за изучаване на тези операции: последователно паралелно и съвместно. При въвеждането на действието умнажение и изясняването на неговата същност са възможни три подхода:
І.Аксиоматичен- осъществява се с помощта на аксиомите
ІІ. Теоретико - множествен - при него произведението на две ест.числа се определя в/у основа на понятието декартово произведение на две множества.
ІІІ. Въз основа на събиране на равни събираеми. Произведението на две ест.числа n и a, където n е по-голямо или равно от 1 е сборът а+а+а+....=n.а, притежаващ св-вото 1.а=а;

След въвеждането на действиета умножение се насочва вниманието на учениците към начина на записване, начина на изговаряне и наименованията на компонентите, както и значението на отделните множители

3 . 4 = 12
(множител) (множител) (произведение)

След като се изгради още не диференцирано понятие- умножение при усвояване на отделните таблици добре е да се насочи вниманието на учениците към зависимостите, които съществуват м/у отделните редове на таблиците за умножение.Н-р
І.аксиоматичен подход
ІІ.Чрез сбор от равни събираеми
ІІІ.Чрез използване на двата подхода:

Делението на ест.числа се въвежда като действие обратно на действието умножение.При практическото приложение на делението има два основни случая: деление на равни части и деление по съдържание.

Деление на равни части - по дадено произведение и множител, който показва колко пъти се повтаря другия множител, се търси множителят, който се повтаря като равно събираемо. Н-р:15 карамфила разделили в 5 букета по равно.По колко карамфила има в един букет?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на учебния предмет "Математика" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.