Особености на учебния предмет "Математика"


Категория на документа: МатематикаГлавна цел на обучението по математика в началните класове
Съобразно възрастовите особености на 7-11-годишните деца, да се стимулира цялостното интелектуално, социално-нравствено и емоционално-волево развитие на ученика и да изгради основата за неговото по-нататъшно обучение и възпитание.

В сега действащите ДОИ насоката е следната. Чрез изучаване на знания от различни области на математиката да се съдейства за развитието на умението на учениците да мислят, да подреждат правилно мислите си и да правят верни умозаключения.

Постигането на основната цел се осъществява чрез решаване на следните основни задачи.

Основни задачи на обучението по математика

1. Да се изградят знания за: естествените числа, за десетична позиционна бройна система и за принципа за образуване на редицата на естествените числа. Да се формират умения за четене, писане на числата, за броене в прав и обратен ред.

2. Да се изградят знания за четирите аритметични действия и свойствата на събирането и умножението: разместително свойство,съдружително,разпределително свойство. Да се формират умения за извършване на аритметичните действия.

3. Да се формират умения за решаване на текстови задачи.

4. Да се изградят знания за величините дължина, маса, време,, лице, големина на ъгъл и др. и за техни мерни единици. Да се формират умения за ползване на уреди за измерване, за извършване на аритметични действия с именувани числа.

5. Да се формират общи представи за точка, права, крива и начупена линия, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност, кръг. Да се изградят умения за чертане с помощта на чертожни инструменти и за разчитане на чертежи. Да се изградят умения за намиране на обиколка на геометрична фигура и лице на правоъгълник.

6. Да се осъществи алгебрична пропедевтика.

При решаването на задачи детето експериментира и открива, формулира "добри" хипотези и разсъждава критично върху тях, разбира и обосновава. Белег за творчество са дивергентността, оценката, съставянето на задачи. Решаващо значение за осъществяването на развиващите задачи на обучението има началният учител със своята математическа и методическа подготовка.

Под съдържание на обучението се разбира най-общо съвкупността от знания, умения, навици и нагласи, които учениците усвояват в процеса на обучението. То е най-същественият компонент на обучението и неговото усъвършенстване и осъвременяване е същността на образователните реформи. Съдържанието на обучението предполага целта му. В тяхното единство целта на обучението е относително постоянна, като водеща роля играе учебното съдържание, което е много по-близко следствие от развитието на социокултурната среда.

Характерно за съдържанието на обучението по математика са задачите и техните решения. Последното е най-съществената и динамична част на учебното съдържание. Изяснената роля на задачите и умението да се решават задачи като средство и цел на обучението по математика ни дават основание да твърдим, че умението да се решават задачи осъществява единството между съдържанието и целта на обучението по математика. Като особености на учебното съдържание по математика могат да се считат всички особености на умението да се решават задачи.

Тема №3

Терминът "принцип" означава основно положение, от което трябва да се излиза и от което трябва да се ръководим в дейността. Принцип за нагледност - основен принцип със съществено значение за обучението по математика в началното училище. Видове нагледност: предметнообразна, условноизобразителна, динамична. Изисквания към нагледността: нагледните средства не трябва да отклоняват вниманието от съществените признаци и да водят към погрешни обобщения; вариране на несъществени признаци при формиране на понятия и откриване на закономерности; Принцип за съзнателност и активност - съзнателността се разглежда като отношение към учебната работа и като разбиране на учебното съдържание. Принцип за активност на ученика в обучението- Андреев посочва следните три важни особености, с които се отличава съвременното разбиране на активността на познавателната дейност на учениците: 1. съдържанието на познавателната дейност, предвидено за разглеждане в учебните програми, все повече се свързва с личния опит на учениците и постиженията на науката и техниката. 2. активизирането на познавателната дейност на учениците се отличава с повишаване на относителния дял на самостоятелното овладяване на знания от различни източници. 3. активизирането на познавателната дейност на учениците се съпровожда със засилване ролята на учителя като ръководител и организатор на учебния процес. Принцип за достъпност - под достъпност се разбира съответствието между целите и съдържанието и методите на обучението и възрастовите особености на учещите се. Принцип за системност и научност - системността е усвояване на знания, умения и навици в определена логическа връзка, в която водещо значение имат съществените признаци на предметите и явленията и тяхната съвкупност, която представлява цялост. Принцип за трайност на знанията и уменията - психологическата основа на трайното овладяване на учебната материя са процесите на паметта, както и мисловните, емоционалните и волевите компоненти на познавателната дейност. Принцип за индивидуален подход - индивидуалният подход е съобразяване с индивидуалните особености на учениците. При неговата реализация ученикът изпъква като субект. Подходи към проблеми на обучението по математика - Буров определя понятието подход като съвкупност от начини и средства за пристъпване към определен проблем или човек.
Теоретикомножествен подход при изучаването на естествените числа в началните класове - при него чрез използване на елементи от теорията на множествата и методически варианти на работа с тях:- основни операционни структури като: класификация, сериация и измерване;- обобщени количествени представи;- понятието число (като обща характеристика на клас крайни равномощни множества) и понятието множество от естествените числа;- действията с естествените числа.
Индуктивен подход
Хуманно-личностен подход към ученика. Конструктивистки идеи
Основната теза е, че начините и средствата за пристъпване към ученика се търсят в субект-субектна среда, в която учителят е жив носител на умението да се решават задачи. В основата на развитието на интелекта стои развитието на сензомоториката и в различните индивиди той следва свои автономни пътища. Горната теза е в съответствие с конструктивистките идеи в обучението. Едно основно положение в тях е, че познавателните схеми у хората са твърде различни. Това означава, че в обучението трябва да се търсят различни пътища за постигане на един и същи резултат. Детето изпъква като субект в обучението.
Конструктивистки подход
Задача в подход към организацията на урока - изяснихме ролята на задачите и умението да се решават задачи - особено като стил, като подход и отношение - като средство и цел на обучението по математика. Това дава нови основания в мотивите за приложението му към организацията на урока. Начините и средствата се съдържат в методиката на решаване на задачи, която има следните компоненти: изясняване целите при решаване на задачи към урок, раздел и т.н.; подбор на задачите за осъществяване на целите; конкретна организация при решаването им.

Тема №4

"Урокът е вид формална организация на единството между дейността на ученика и тази на учителя, с помощта на която се разработва, представя и усвоява определена тема от учебната програма за определено учебно време". Типове уроци по математика - урокът по математика в началното училище може да преследва няколко дидактически цели, например повторението на определено математическо съдържание, изясняване на нови знания, затвърдяване на новия математически материал. но една от тези цели е водеща, преобладаваща. преобладаващата цел определя типа на урока по математика.
Урок за усвояване на нови математически знания - структурата на такъв урок включва:
- актуализиране на личен опит и знания на учениците, които са необходими за изясняване на новия математически материал. това може да се осъществи чрез обсъждане на решението на задачи от домашната работа; чрез решаване на задачи - устно и писмено и т.н.- мотивиране на изучаването на новите математически знания. Съобщаване на темата, целите и задачите на урока. Изясняване на новото математическо съдържание, възприемането и осъзнаването му от учениците. Осмисляне на новия математически материал. За тази цел се използва самостоятелна работа на учениците, като се върви от задачи за непосредствено приложение на новите знания към задачи за приложение на знанията в нови ситуации. Обобщаване и систематизиране на математическите знания, установяване на изводи.
Урок за затвърдяване на знанията и формиране на умения и навици - структурата на такъв тип урок включва: Актуализиране на опорните математически знания. Мотивиране на учебната дейност, съобщаване на темата, целите и задачите на урока. Прилагане на придобитите математически знания. поставят се различни видове упражнения, като може да се започне с репродуктивни и се върви към продуктивни, творчески упражнения. Например при урок за формиране на умения и навици за извършване на събиране с преминаване на числата до ...
Подготовката на учителя за урока -учителят изготвя урочен план. Урочният план бива план-схема и план-конспект. План-схемата се маркира в най-общ вид учебното съдържание по математика. План-конспектът включва: тема на урока, тип на урока, задачи на урока от образователен, развиващ и възпитателен аспект, методи, средства и най-вече сериите от задачи, които ще се решават, параметрите на сократовия диалог, различните начини на решаване и представяне на едно решение, място и съдържание на самостоятелната работа на учениците и начини за нейната проверка, средствата за диференциация. Не трябва да се ориентира към решаването на много задачи, а към пълноценно използване на развиващите им функции, което в известен смисъл се свързва с импровизацията. Учителят, особено младият учител, трябва да планира урока по математика, но не трябва да се чувства задължен "сляпо" да следва този план, а да преценява и да действа, когато се наложи, съобразно обстановката и потребностите на учениците.
Насоки за усъвършенстване на урока по математика в началното училище - предпоставките на бъдещето се зараждат в предходните състояния при очертаване на пътища за преодоляване на основните противоречия в тях. Маркираните отношения в четирите основни противоречия на урока по математика в началното училище позволяват да формулираме някои насоки за негово усъвършенстване.

- промяна в целеполагането, която включва формулиране изследване в урока на реални цели на интелектуалното развитие

- знанията и уменията, които се преподават в училище, трябва още по-ясно и по-убедително да се категоризират според тяхната важност за по нататъшното обучение по математика и социализацията на учениците и обучението им през целия живот.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на учебния предмет "Математика" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.