Особености на учебния предмет "Математика"


Категория на документа: Математика


 ТЕМА 1 Особености на учебния предмет "Математика"

Съдържанието е съобразено с възрастовите особености на децата и има достъпен и развиващ характер. То е мобилна и икономична основа за по-нататъчно обучение.

Знанията се излагат чрез примери на теоретикомножествена основа (в неявен вид) без доказателство. Учениците трябва да се учат да убеждават и да получават едни резултати от други на базата на разсъждения.

Учебният предмет "Математика" в началните класове има комплексен характер. Интегрира аритметични, геометрични и алгебрични знания, като водещо е аритметичното знание, при което акцентът е усвояването на естествените числа и действията с тях.

Обект на методиката на обучението по математика е учебно-възпитателният процес по математика в първи-четвърти клас.

Предмет на методиката на обучението по математика са закономерностите на учебно-възпитателния процес в първи-четвърти клас.

По принцип обучението е сложен вероятностен процес, чиито закономерности трудно се обективизират и вербализират. Връзката между дидактиката, психологията и методиката на обучението по математика може да ни даде един поглед върху тях. Разграничението може да се търси в степента на обобщеност на закономерностите, както и в някои специфични закономерности, характерни само за обучението по математика, като: теоретикомножествен подход, аксиоматичен подход, дедуктивна структура, алгебричен начин за решаване на текстови задачи, възможност за развитие на интелекта чрез решаване на математически задачи. Нека коментираме последната от тях, като поставим въпроса "Доколко е развиваемо детето?". Под развитие Столяр разбира "онова, което остава, след като човек забрави конкретната информация".

Задачите на методиката на обучението по математика имат структура като на другите методики на обучението по, които се наричат частни дидактики.

Задачите на МОМ са следните:

а) Да се изследват и обосноват целите и задачите на обучението по математика в 1.-4. клас. Те се изменят в зависимост от развитието на социокултурната среда. Изключително труден проблем е тяхното обосноваване чрез възможни цели на интелектуалното развитие.

б) Да се определи учебното съдържание по математика. Да се отговори на въпроса "Какво да се учи?". Отговорът значително се усложнява от изискванията за минималност, мобилност и преносимост на знанията и уменията, както и от извличането на онова, което да служи за "учене през целия живот".

в) Да се определи структурирането на учебното съдържание. То трябва да е логически подредено, да е съобразено с особеностите на развитието на децата за съответната възраст.

г) Да се обоснове специфичното в приложението на дидактическите принципи и методи на обучение, обусловено от особеностите на математическото съдържание, а също и онези специфични принципи и методи, характерни само за обучението по математика.

д) Да се определи най-подходящите организационни форми за постигане целите и задачите на учебно-възпитателния процес в началните класове.

е) Да се определят изискванията, на които трябва да отговарят учебниците, учебните пособия и на сериите от задачи в тях.

Методите на изследване на методиката на обучението по математика са тези на дидактиката. Те придобиват твърде голяма специфика най-вече поради особеностите на учебното съдържание по математика и процеса решаване на задачи.

Наблюдение. То е метод на изучаване на обектите, разглеждани в тяхната естествена среда, без да се променя нито едно от условията, при които те съществуват. Има преди всичко визуален характер и не може да елиминира субективизма на наблюдаващия. То трябва да бъде организирано целенасочено, да се планира и да се провежда системно във времето като се осигуряват необходимите повторения, да е съчетано със задълбочен анализ и проникване в същността.Подходящ обект на наблюдение е практиката.

Дидактически експеримент. Освен системно и целенасочено наблюдение, дидактическият експеримент включва като съществена характеристика промяна на някои условия, за да се установи тяхното влияние. Една от най-характерните негови особености е, че той се провежда под въздействията на много сложни и взаимосвързани условия.

Други методи на изследване: беседа, анкета, интервю, изучаване на училищни документи, теоретичен анализ, математико-статистически методи, социометрични методи. Характерно за методологията и методиката на педагогическите изследвания е развитието на т. нар. "количествени методи". Те са свързани със скалиране и измерване на педагогически величини. Техните най-важни три характеристики са: обективност, надеждност и валидност.

Изисква се при обучението да се изхожда от тази тройна основа и да се действа така, че:

а) да се научат децата да възприемат всеки предмет, който стига до съзнанието им, като единица за себе си, отделен от другите, с които изглежда свързан;

б) да се научат да познават формата на всеки предмет, т.е. размерите и вътрешните му съотношения;

в) да се запознаят, колкото е възможно по-рано, с цялото съдържание на думите и имената на всички опознати от тях предмети.

ТЕМА 2 Цели на обучението по математика в началното училище

"Доколко се развива детето?".

Блум счита, че 4-годишните могат 40 %, а 8-годишните 80 % от онова, което могат 12-годишните. При 15-годишните се счита, че т. нар. "коефициент на интелигентност" (IQ) е напълно развит. По-нататък с годините способността за обучение рязко намалява.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на учебния предмет "Математика" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.