Формиране на елементарни математически представи


Категория на документа: Математика


Възприятието е отражение на действителността в съзнанието на човека, съществуващо само в този момент, в който предмета или явлението въздействат върху нашите сетива.
Представата е съхранен образ от възприемането като самия обект или явление отсъстват.
В ДГ се стига до формиране на представа, в които освен съществени признаци и свойства са включени и несъществени такива. Математическите дейности стимулират тези процеси: усещане, възприятие, представа с цел представите да се доближават максимално до понятието. В ДГ децата овладяват общоприети еталони: число, геометрична фигура, единица мярка, овладяват се част от еталоните за цвят, форма, пространство и времевите отношения и уловни мерни единици.

- разширяване на речника и развитие на свързаната реч. В процеса на педагогически взаимодействие децата научават словосъчетания и нови думи от петте раздела на Математиката - числа, геометрични фигури, ислова редица, цифрам събиране, изваждане, имената на величините на геометричните фигури. При общуването се налага точно и правилно да се изказват твърдения, свойства, отношения, обосновават се, аргументират се, развива се свързаната реч.

- създаване на предпоставки за развиване на начални умения за учебната дейност: умение да се работи по указание на учителя като спазват изискванията за ред, плановост и подбор на средствата; умения да разбират и решават учебно - познавателни задачи; умения да използват дидактичния материал по предназначение; умения да оценяват собствените си действия и тези на другарчетата му т.нар самоконтрол; навици на учебен труд (подреждане на работното място, да стои мирно, точност, бързина, чувство за време, самовзискателност).

Обща характеристика на математическото съдържание - образователното съдържание се подчинява на следните принципи за подбор и структуриране:

1. тематично - спираловиден- той предполага формиране на глобални теми по които се прави избор на образователните цели, съдържание, методи и средства. Според него във всяка възрастова група се осигурява повторение на материала, на значително по-високо равнище. Осигурява се надстройване над него и движение напред в развитието на дететето.

2. интегрално - ситуационен - определяне на педагогическите цели да бъде съобразено с реалните условия, с потребностите, възможностите и посоката на взаимодействие.

3. научност, адаптивност - осигурява система от достъпни, но научни знания и съответните умения

4. индивидуализиране на образователните цели - отнася се до единство между образователните стратегии и индивидуалния темп на развитие на детето.

Структурирането на учебното съдържание може да се извърши по различни начини, според целите на педагогическото възпитание. Разработени са три програми:
I. структуриране по образователни дялове на Математиката, и по възрастови групи на проф. Елка Петрова
II. структуриране според познавателните цели по степени на педагогическо взаимодействие - възприемане, изпробване, изразяване по възрастови групи на проф. Елена Русинова
III. структуриране според познавателните операции - сериация, измерване, класификация на проф. Надежда Витанова

Традиционно математическото съдържание в ДГ условно е разделено в пет раздела:

1.количествени представи - основни образователни задачи са:

- формиране на представи за множество, подмножество и елементи на множеството

- формиране на представи за числата от 1 до 10 и цифрите, с които се записват

- формиране на елементарни представи за аритметични действия - събиране и изваждане чрез решаване на текстови задачи

- формиране на представи за операции с множества, обединение и сечение на множества и установяване на количествено равенство и неравенство на предмети от две групи

2. ориентиране в пространството - системата от задачите имат за цел формиране на ясни представи за местоположение, направление, разстояние и пространствени отношения между обектите. Формиране на съответните умения:

- умения за определяне на посоката

- умения за установяване на пространствените отношения между обектите

- умение за определяне на разстояние между два обекта

- умения за ориентиране в двумерното пространство (равнина) т.е на лист хартия къде е среда, горен ляв ъгъл и т.н

3.елементарни геометрични познания - включва система от образователни задачи, които са свързани със различаване и назоваване на геометрична фигура (кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник). Аналитично възприемане на тези фигури, което включва различаване, показване, преброяване и назоваване на техните елементо (страни, ъгли, върхове) и развитие на геометрично въображение и мислене на децата посредством моделиране, комбиниране, преобразуване на геометрични фигури (изразяване, съединяване и т.н)

4.величини и тяхното измерване - задачите включват формиране на умения за различаване и назоваване на пространствените измерения (дължина, ширина, височина) и оценяването им като по-дълги, по-къси, равна дължина, височина, ширина посредством практическо сравняване и измерване.

5. ориентиране във времето - задачите включват: усвояване на знания за денонощието, разпознаване и назоваване на частите му (утро, обед, вечер, нощ). Запознаване с редуването на три последователни денонощия - вчера, днес и утре. Дните в седмицата и тяхната последователност, с месеците в годината и тяхната последователност, с годишните сезони.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формиране на елементарни математически представи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.