Циклични кодове на Шанон Фанон


Категория на документа: Математика


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

Курсова работа

по

,,Предаване на данни и компютърни комуникации ''

Тема: ,,Оптимално кодиране ''

Изготвили: Проверил:

Шумен.2014г.Съдържание :

Увод........................................................................ 3стр.
1.Оптимално кодиране-същност, основни понятия .............4стр.
2.Принципи и методи за построяване на оптимален код....... 6стр.
3.Метод за оптимално кодиране на Шенон-Фано................ 8стр.
4.Задание.................................................................... 9стр.
5.Постояване на оптимален код по алгоритъма на
К. Шенон - Р. Фано ..................................................... 10стр.
Извод ...................................................................... 12стр.
Приложение 2 ............................................................. 13стр.
Използвана литератур .................................................. 15стр.

Увод

Процеса на преобразуване на съобщенията в сигнали или комбинация от различни сигнали се нарича кодиране. Кодирането представлява процес на преобразуване на информацията (или съобщенията) от една форма в друга с цел разрешаване на определени проблеми и задачи. Терминът код произлиза от латинската дума codex (кодекс) означаваща "дърво". В техническата област, идеята за кодиране на съобщенията е възникнала във връзка с проблема за предаване на информацията на разстояние, въз основа на това се е наблегнало върху две основни цели- бързината на предаването и секретност на информацията. Това е идентификация на символите на съобщението със символите на сигнала.Кодът е набор от кодови комбинации,състоящи се от Xi елементи ,също така е част от теорията на информацията.Кодовата комбинация е съвкупност от елементарни символи които изразяват дадена буква, цифра или знак.Предназначението на кодирането в информационните системи за връзка, телемеханиката и системите за управление в създаване на технически ефективни и икономически приемливи условия за предаване на съобщенията в електрическите канали за връзка.
Целта на поставения въпрос е да се изучи и прилага оптималнотокодиране.

1.Оптимално кодиране - същност и основни понятия :

Кодът е - универсален способ за отразяване на информацията при нейното съхраняване, предаване и обработка във вид на система от еднозначни съответствия между елементите на съобщенията и сигналите с помощта на които тези елементи могат да се фиксират.

Кодът може да бъде оптимален само при определени условия:
- от гледна точка на скорост на предаване на информацията;
- от гледна точка на надеждност на предаване на информацията.

Тези две изисквания е невъзможно да се съчетаят, защото те взаимно се изключват - за увеличаване на скоростта трябва да се намали излишъка, а за увеличаване на надеждността - да се увеличава.

Този код в който кодираните понятия са изразени с кодови думи с минимална средна дължина се нарича оптимален код без излишък.

Оптималното кодиране е процедурата на преобразуване на символите от първичната азбука в кодови думи на вторичната азбука, при която средната дължина на съобщението във вторичната азбука има минимална възможна средна дължина. Съобщенията кодирани с оптимален код, излишъка от информация е сведен до минимум, дори в идеалния случай клони към 0.

Основната задача при оптималното кодиране е да се достигане равенство между количеството информация (I), създавана от източника на съобщения и (Q)постъпващия обема на информация на входа на приемника на тези съобщения.

При I = Q → lСР = H, което се явява предел на информационното натоварване на символ от вторичната азбука, над което не може да се увеличава скоростта на предаване на информация за сметка на усъвършенстване на процедурите на кодиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Циклични кодове на Шанон Фанон 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.