Анюитет


Категория на документа: Математика


Шуменски университет
"Епископ Константин Преславски"

КУРСОВА РАБОТА

ДИСЦИПЛИНА: Математика I част

ТЕМА: Анюитет

Изготвил: Проверил:
............................... ............................
спец. Икономика, I курс доц. д-р Р. Енчева

гр. Шумен

2014г.

1. Същност на анюитета

Дългосрочните финансови операции възникват, когато физическите и юридическите лица периодично, през определени интервали от време влагат паричните си средства на влог в различни финансови институти. Те възникват и когато физическите и юридическите лица получават кредити от финансовия институт, когато той се изплаща на части.

Получаването и погасяването на дългосрочен кредит може да се представи във вид на редица от плащания и постъпления. Такъв ред от плащания се нарича платежен поток, на който членовете могат да бъдат положителни и отрицателни величини.

Платежен поток, членовете на който са положителни величини, а интервалите от време между два последователни платежа са постоянни, се нарича анюитет или финансова рента.

Анюитетът означава една и съща, точно определена сума парични средства, която се плаща през еднакви (равни) интервали за продължително време.

Такъв вид плащания се осъществяват при различни конкретни финансови операции:
- при срочните периодични влогове;
- при откупуването и изплащането на различни ренти;
- погасяването на заеми чрез плащане на еднакви по размер вноски (анюитети).
2. Основен (общ) принцип на дългосрочните финансови операции

Дългосрочните финансови операции са свързани с внасянето и изтеглянето на парични суми (плащания), което се извършва периодично в рамките на по-продължителен период. В тези операции винаги участват две страни - кредитор и дебитор и два вида суми - кредитни и дебитни. Дългосрочната финансова операция се състои в следното: кредиторът дава суми на дебитора, а дебиторът с течение на времето връща суми на кредитора и така докато дебиторът получи цялата сума. И кредитните и дебитните суми се олихвяват за времето, през което участват в операцията.

Дебиторът А получава в началото на всеки период по а лв., дълга му кредиторът ще формира като сбор от получените суми, олихвени за съответните периоди, както следва:

Сумата а, получена в началото на първия период до започване на връщането на заема ще се олихвява n периода и ще нарасне на К1=а.qn .

Сумата а, получена в началото на втория период ще се ползва от дебитора (п-1) периода и ще се върне с полагащите се лихви за (п-1) периода - К2=a.qn-1.

Сумата а, получена в началото на п-я период ще се ползва от дебитора една година и ще трябва да се върне с лихвите за една година, т.е. Kn=a.q.

Следователно дългът на дебитора до края на п-я период заедно с лихвите ще бъде

S = K1+K2+...+Kn = a.qn+a.qn-1+...+a.q

Ако два реда от дебитни и кредитни суми се покриват в един момент, то сборът от олихвените до този момент дебитни суми е равен на сбора от олихвените до същия момент кредитни суми.
3. Срочни периодични депозити

Ако ежегодно (или на по-големи или по-малки срокове, но на равни интервали от време) се внасят в банка еднакви по размер парични суми, се разполага със срочен периодичен влог. Паричната сума, която периодично се внася се нарича периодична вноска. В зависимост от момента, в който се прави тя, срочните влогове биват два вида:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анюитет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.