Анализ на НВО 2012г., 2013г.


Категория на документа: Математика


СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФАКУЛТЕТ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПЕДАГОГИКА, СДК-НАЧАЛНА
УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

РЕФЕРАТ
по дидактика на математиката

Възложил:
Доц. д-р Маргарита Върбанова

Изготвил: Гергана Николова Гергова
Подпис: .................................

София
Януари, 2014г.

I част

Анализ НВО - 2012г., 2013г.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС
ПО МАТЕМАТИКА
10 май 2012 г.

В първата задача се проверяват знанията на ученика за позиционния принцип за записване на числата, с бройните единици: единица, десетица, стотица, хиляди, десетохиляди. Очаква се, че учениците са овладели числата до
1000, запознати са с позиционния принцип за записване на числата, с бройните единици: единица, десетица, стотица и десетичното отношение между тях, с принципа за образуване на редицата на естествените числа. Очаква се тези знания за числата до 1000 да са пренесени в новата съвкупност на числата до 1 000 000.

Проверяват се знанията за естествени числа, получаването на всяко следващо от предходното чрез прибавяне на 1, десетичното отношение между единиците от всеки два съседни реда.

В трета и четвърта задача се проверяват знанията на ученика за събиране и изваждане на многоцифрени числа с две преминавания. Изучаването на действията събиране и изваждане на многоцифрени числа се базира върху знанията на учениците за десетичната позиционна бройна система и за извършване на действията събиране и изваждане на числата до 1000.

В задача пета се проверяват знанията на ученика за умножение с едноцифрено число с преминаване. Изясняването на алгоритмите за умножение и деление с едноцифрено число се базира върху знанията на учениците за десетичната позиционна бройна система, умножение и деление на сбор с число, умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число.

В шеста задача се проверява познаването на ученика на алгоритмите за умножение с двуцифрено число с преминаване.

В седма задача се проверява овладяването на алгоритмите за деление на многоцифрено число с едноцифрено, в случай, при който се получава цифра на стотиците "0".

В осма задача се проверява овладяването на алгоритмите за деление на многоцифрено число с двуцифрено,при случай, в който в частното се получава цифра на стотиците и десетиците "0".

Девета задача проверява уменията на ученика за умножение с двуцифрено число, при което цифрата на десетиците е "0", уменията за събиране на многоцифрени числа с преминаване, както и знанията му за реда на извършване на пресмятанията в числови изрази без скоби.

В десета задача от ученика се очаква да пресметне по най-лесен начин включените изрази , имащи общ множител, като използва правилото за умножение на разлика с число.

Единадесета задача проверява знанията на ученика за намиране на неизвестен умалител, както и за изваждане на многоцифрени числа.

Дванадесета задача е проверка на знанията на ученика за събиране на многоцифрени числа с преминаване, деление на сбор с число, както и знанията му за реда на извършване на пресмятанията в числови изрази.

В задача тринадесета ученикът трябва да покаже познанията си за мерните единици за дължина и способността си да превръща мерни единици една в друга.

В задача 14 ученикът трябва да покаже знанията си относно понятието "ъгъл", видове ъгли, в частност - тъп ъгъл, както и умения за измерване големината на ъгъл с транспортир.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на НВО 2012г., 2013г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.